1. De ‘Spaaractie: Spaar voor gratis Alpro® vlootjes” wordt georganiseerd door Vandemoortele Lipids NV, met maatschappelijke zetel gelegen te 9000 Gent, Moutstraat 64, met ondernemingsnummer BE 0414.062.415 (hierna genoemd: “de Organisator”).
 2. De Spaaractie “Spaar voor gratis Alpro® vlootjes” is voorbehouden aan alle in België woonachtig fysieke personen die minstens 18 jaar zijn, met uitsluiting van de personeelsleden van Vandemoortele Lipids NV, de personeelsleden van betrokken winkelpunten en de betrokken promotieagentschappen. Ook hun gezinsleden (d.w.z. leden van éénzelfde gezin of personen die op hetzelfde adres samenwonen) kunnen niet deelnemen. Uitgesloten van deelname aan de Spaaractie zijn eveneens de personeelsleden van Alpro Comm. VA. evenals hun gezinsleden (d.w.z. leden van éénzelfde gezin of personen die op hetzelfde adres samenwonen).
 3. Deze spaaractie staat onder het toezicht van Meester Vanthournout Mia, gerechtsdeurwaarder te Ieper. In geval van betwisting gelden haar beslissingen zonder verhaal.
 4. De actie loopt van 9 september 2013 10 uur tot en met 31 januari 2014 middernacht, uitsluitend op het grondgebied van België. De formulieren die vóór aanvang van de actie of na de uiterste datum ervan worden ontvangen, komen niet in aanmerking. De datum en het uur van de elektronische ontvangst geldt daarbij als bewijs.
 5. Het is niet mogelijk om deel te nemen aan deze actie op enige andere manier dan degene die wordt beschreven in onderhavig actiereglement.
 6. Deelname aan de actie gebeurt via de website “www.Alpro.be” of rechtstreeks op “www.spaarvlootjes.be”. Om geldig deel te nemen, moet de deelnemer via de site op de actie voorziene knop klikken en de opgegeven procedure volgen. De deelnemer heeft een minimum aantal codes nodig om te kunnen deelnemen (met name, minimum 4 unieke codes).
 7. De unieke codes die recht geven op deelname aan deze actie bevinden zich op de binnenzijde van de sticker op de verpakkingen van deze Alpro®producten (Alpro® Zo Lekker Smeren 250g, Alpro® Zo Lekker en Light Smeren 250g en Alpro® Zo Lekker Smeren 500g).
 8. Een unieke code mag slechts één keer gebruikt worden. Er worden geen klachten aanvaard naar aanleiding van een verkeerde codering, een reeds gebruikte code of enig ander onrechtmatig gebruik van een code.
 9. Voor alle unieke codes bekomen via de verpakkingen, dienen de deelnemers de sticker met de unieke code waarmee ze deelnemen, alsook het aankoopbewijs van de Alpro® producten zorgvuldig te bewaren, zodat deze desgevallend kunnen worden opgevraagd.
 10. Deelnemers sparen 4 unieke codes voor 1 gratis vlootje Alpro smeren 250g of 250g light, 7 unieke codes voor 2 gratis vlootjes Alpro smeren 250g of 250g light en 5 unieke codes voor een gratis vlootje Alpro smeren 500g. Er worden maximum 5 deelnames aanvaard per persoon, per fysiek adres. Bij schending van één van de clausules van onderhavig actiereglement, poging tot fraude of bedrog wordt de gratis bon die krachtens dit actiereglement on-line was toegekend engeannuleerd..
 11. De volledige kosten voor de deelname aan de actie (internetverbinding, ...) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen van de Organisator.
 12. Deelname aan deze actie impliceert de onvoorwaardelijke erkenning en aanvaarding van alle bepalingen van onderhavig actiereglement, zonder enig voorbehoud of beperking, evenals van elke beslissing die de Organisator zou moeten treffen terzake. Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het actiereglement, of het mechanisme van de actie, noch telefonisch, noch schriftelijk.
 13. Bij overtreding van één van de in dit actiereglement vermelde bepalingen is de deelname van rechtswege nietig verklaard. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de Organisator zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan de Spaaractie uit te sluiten. De Organisator kan de deelnames van een of meerdere deelnemer(s) opschorten en annuleren, in het geval van vaststelling van een verdachte handelswijze die kan zijn, zonder dat dit limitatief is: de invoering van een geautomatiseerd antwoordsysteem, een ongewoon deelnameritme, een poging om de servers van het organiserend bedrijf te forceren.
 14. De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen met de website en/of het mailsysteem. De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor elke eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de actie en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt.
 15. De Organisator van deze actie behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan deze actie of aan zijn verloop en/of aan het actiereglement indien de omstandigheden dit rechtvaardigen. De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden indien voor redenen buiten zijn wil om, de actie zou moeten onderbroken, uitgesteld of geannuleerd worden. Elk geval dat niet uitdrukkelijk in dit actiereglement voorzien is, zal door de Organisator zelf beslist worden. Tegen zijn beslissing is geen beroep mogelijk.
 16. De deelnemer moet de volgende gegevens aan de Organisator bekend maken op het on-line deelnameformulier: voornaam, familienaam, adres, nr., postcode, gemeente, email adres, andere deelnemingsvoorwaarden. De deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up to-date en volledig zijn.
 17. Alle persoonsgegevens die de Organisator verkrijgt in het kader van de Spaaractie zullen worden opgeslagen in een of meer bestanden van de Organisator en van Alpro Comm.VA (met zetel te Vlamingstraat 28, 8560 Wevelgem – hierna “Alpro”) met inachtneming van de in België geldende wetgeving (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij). De deelnemer wordt ervan in kennis gesteld dat de “verantwoordelijke voor de verwerking”, zoals omschreven in de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de Organisator is met adres als hoger aangegeven alsook Alpro, die tevens de enige ontvangers zijn van de gegevens.
 18. De persoonsgegevens worden verwerkt om de deelnemers efficiënt te kunnen informeren over onze producten en promoties ervan. Door het aankruisen van de lege “tick box” op het on-line deelnameformulier “Ja, Alpro mag me op dit e-mailadres verwennen met extra tips, recepten, kortingen, ...” gaat de deelnemer er mee akkoorddat zijn/haar gegevens gebruikt worden voor de Organisator’s en Alpro’s klantenbeheer en de uitvoering van de Spaaractie. Direct marketing/eigen klantenbeheer moet begrepen worden het feit dat de gegevens en het deelnemingsformulier door de Organisator en Alpro worden opgeslagen en verwerkt met het oog om de deelnemer op de hoogte te houden van producten, initiatieven, wedstrijden en recepten.
 19. Elke deelnemer heeft, in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het recht op toegang, inzage en verbetering van deze gegevens door de verzending van een e-mail naar het adres info_be.alpro@vandemoortele.com of info@alpro.com of een brief te sturen naar het adres van de zetel van de Organisator of Alpro zoals hoger aangegeven. Elke deelnemer zal zich via dezelfde kanalen ook verzetten tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor marketing doeleinden en/of de doorgave ervan aan derden.
 20. Dit actiereglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving, en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgische recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met deze wedstrijd, en welke niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Gent.
 21. Het actiereglement staat ter beschikking op de website   “www.Alpro.be” of op “www.spaarvlootjes.be”.
Opgemaakt te Ieper, 01/07/2013
Gerechtsdeurwaarder,
Vanthournout Mia